Joe Smith

Joe Smith

Jane Garcia

Charlie Jones

SUOMEKSI
Kunnioita

Kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa. Kunnioita itsemääräämisoikeutta. Älä koske toista kysymättä lupaa. Muista, ettet voi tietää toisen rajoja kysymättä niitä. Pyydä tilaa myös itsellesi tarvittaessa.

Älä pilkkaa, ivaa, halvenna tai nolaa ketään puheillasi, käytökselläsi tai teoillasi.

Älä tee oletuksia

Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Älä tee oletuksia kenenkään seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kansallisuudesta, etnisyydestä, sosioekonomisesta taustasta, terveydestä tai toimintakyvystä

Anna tilaa

Pyri huolehtimaan siitä, että kaikilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun. Kunnioita myös toisten yksityisyyttä ja käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti.

Kuuntele ja opi

Ota vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Suhtaudu jokaiseen vastaantulevaan asiaan ja tilanteeseen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Pyydä anteeksi

Pyydä anteeksi, jos olet loukannut tahallisesti tai tahattomasti muita.

Jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua...

Toimi näin, jos kohtaat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Kaikenlainen häirintä on kiellettyä Viral Vegans ry:n toiminnassa. Häirintään puuttuminen ei ole vain häirinnän kohteen vastuulla. Voit ilmaista sinulle sopivalla tavalla, jos toisen henkilön toiminta sinua kohtaan tuntuu epämukavalta. Jos koet häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, tai et ole varma onko kyse häirinnästä, voit aina olla yhteydessä Viral Vegansin häirintäyhdyshenkilöön (Ilta Lahti) tai tapahtuman henkilökuntaan. Teemme parhaamme, että tapahtumat ovat  turvallista kaikille, ja kuulemme siitä mielellään myös palautetta.

IN ENGLISH
Respect

Respect the other person's personal physical and mental state. Respect the right to self-determination. Do not touch another without asking permission. Remember that you cannot know another person's boundaries without asking them. Ask for space for yourself as well, if necessary. Don't mock, belittle or embarrass anyone with your words, behavior or actions.

Don't make assumptions

Don't make assumptions based on appearance or actions. Do not make assumptions about anyone's sexuality, gender, nationality, ethnicity, socio-economic background, health or ability to function

Give space

Try to ensure that everyone has a chance to participate in the discussion. Also respect the privacy of others and treat sensitive topics with respect.

Listen and learn

Accept new topics, people and perspectives without prejudice. Approach every thing and situation that comes your way as an opportunity to learn something new and develop.

Apologize

Apologize if you have intentionally or unintentionally offended others.

If you experience harrassement or rude behaviour...

Do this if you encounter harassment or other inappropriate treatment. Any kind of harassment is prohibited in the activities of Viral Vegans ry. Intervening in harassment is not only the responsibility of the target of harassment. You can express yourself in a way that suits you if the other person's behavior towards you makes you feel uncomfortable. If you experience harassment or other inappropriate treatment, or you are not sure if it is harassment, you can always contact Viral Vegans harassment contact person (Ilta Lahti) or the event staff. We do our best to make sure the events are safe for everyone, and we'd love to hear feedback on that as well.

haluatko mukaan?